آزمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی کارشناس
 آزمایشگاه مهندسی فاکتورهای انسانی (فایل WORD)  مهندس سمانه در بندی
آزمایشگاه اندازه گیری دقیق وکنترل کیفیت  مهندس سمانه دربندی