لیست شماره تماس های بخش صنایع

در صورت تماس از خارج شهر کرمان با پیش شماره 034 تماس حاصل فرمایید
نام و نام‌خانوادگی سمت داخلی مستقیم دورنگار
دکتر شهرام آریافر عضو هیات علمی 4369
خانم شهین پورنامداری مسئول دفتر بخش 4370 32112861 32112861
دکتر یاسمن اسدی عضو هیات علمی 4372
مهندس علیرضا امیری عضو هیات علمی 4375
دکتر حمید بازرگان عضو هیات علمی 4373
دکتر سیدحامد موسوی راد عضو هیات علمی 4367
دکتر علیرضا نادری عضو هیات علمی 4286
دکتر محمدرضا نامجو عضو هیات علمی 4368
مهندس سمانه دربندی کارشناس بخش 4371
آبدارخانه مهندسی صنایع و شیمی 4284