دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 96 نتیجه
از 5
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
کارآفرینی 1422011 3 کارشناسی بخش مهندسی صنایع 01 علیرضا نادری هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1401/04/05 (13:30 - 15:30)
برنامه ریزی وکنترل تولیدموجودی 1 1422250 3 کارشناسی بخش مهندسی صنایع 01 محمدرضا نامجو هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) 1401/04/16 (08:00 - 10:00)
جبرخطی 1422138 3 کارشناسی بخش مهندسی صنایع 01 عباس سالمی پاریزی هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1401/04/02 (13:30 - 15:30)
اصول مدیریت وتئوری سازمان 1422600 2 کارشناسی بخش مهندسی صنایع 01 علیرضا امیری هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1401/04/16 (10:30 - 12:30)
روشهای تولید 1422131 3 کارشناسی بخش مهندسی صنایع 01 محمد رضا دشت بیاض هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1401/03/31 (08:00 - 10:00)
طرح ریزی واحدهای صنعتی 1422285 3 کارشناسی بخش مهندسی صنایع 01 شهرام آریافر هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:30) 1401/04/02 (13:30 - 15:30)
تئوری احتمالات وکاربردان 1422255 3 کارشناسی بخش مهندسی صنایع 01 علیرضا امیری هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) 1401/04/13 (10:30 - 12:30)
برنامه ریزی تولید 1422605 3 کارشناسی بخش مهندسی صنایع 01 محمدرضا نامجو هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) 1401/04/04 (13:30 - 15:30)
مدیریت و کنترل پروژه 1422130 3 کارشناسی بخش مهندسی صنایع 01 سید حامد موسوی راد هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) 1401/03/31 (10:30 - 12:30)
اصول شبیه سازی 1422420 3 کارشناسی بخش مهندسی صنایع 01 یاسمن اسدی هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1401/04/13 (13:30 - 15:30)
کنترل کیفیت اماری 1422305 3 کارشناسی بخش مهندسی صنایع 01 علیرضا امیری هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) 1401/04/06 (08:00 - 10:00)
تحلیل سیستمها 1422455 3 کارشناسی بخش مهندسی صنایع 01 سید حامد موسوی راد هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1401/04/12 (08:00 - 10:00)
ارزیابی کاروزمان 1422235 3 کارشناسی بخش مهندسی صنایع 01 شهرام آریافر هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1401/04/01 (10:30 - 12:30)
برنامه ریزی حمل ونقل 1422430 3 کارشناسی بخش مهندسی صنایع 01 سید صابر ناصرعلوی هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1401/04/02 (08:00 - 10:00)
سیستمهای پرداخت حقوق ودستمزد 1422465 3 کارشناسی بخش مهندسی صنایع 01 علیرضا نادری هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1401/04/16 (13:30 - 15:30)
اقتصادمهندسی 1422245 3 کارشناسی بخش مهندسی صنایع 01 حسین ملاشاهی هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1400/11/02 (09:30 - 11:30)
کارآفرینی 1422011 3 کارشناسی بخش مهندسی صنایع 01 علیرضا نادری هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/28 (07:30 - 09:30)
مهندسی فاکتورهای انسانی 1422635 3 کارشناسی بخش مهندسی صنایع 01 یاسمن اسدی هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1400/11/04 (09:30 - 11:30)
برنامه ریزی وکنترل تولیدموجودی 1 1422250 3 کارشناسی بخش مهندسی صنایع 01 محمدرضا نامجو هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) 1400/11/03 (07:30 - 09:30)
برنامه ریزی نگهداری وتعمیرات 1422615 3 کارشناسی بخش مهندسی صنایع 01 سید حامد موسوی راد هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/23 (13:30 - 15:30)
نمایش 1 - 20 از 96 نتیجه
از 5