دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 60 نتیجه
از 3
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
کارآفرینی 1422011 3 کارشناسی 01 علیرضا نادری | هرهفته دو شنبه (19:30 - 21:30) 1400/03/31 (13:30 - 15:30)
اصول حسابداری وهزینه یابی 1422240 3 کارشناسی بخش مهندسی صنایع 01 علیرضا نادری 1400/03/30 (09:30 - 11:30)
اقتصادمهندسی 1422245 3 کارشناسی بخش مهندسی صنایع 01 حسین ملاشاهی 1400/04/03 (13:30 - 15:30)
برنامه ریزی وکنترل تولیدموجودی 1 1422250 3 کارشناسی بخش مهندسی صنایع 01 محمدرضا نامجو 1400/04/06 (07:30 - 09:30)
اصول مدیریت وتئوری سازمان 1422600 2 کارشناسی بخش مهندسی صنایع 01 علیرضا امیری 1400/03/25 (07:30 - 09:30)
تحقیق درعملیات 1 1422260 3 کارشناسی بخش مهندسی صنایع 01 علیرضا نادری 1400/03/29 (07:30 - 09:30)
طرح ریزی واحدهای صنعتی 1422285 3 کارشناسی بخش مهندسی صنایع 01 شهرام آریافر | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) 1400/03/27 (13:30 - 15:30)
تئوری احتمالات وکاربردان 1422255 3 کارشناسی بخش مهندسی صنایع 01 علیرضا امیری 1400/04/05 (09:30 - 11:30)
برنامه ریزی تولید 1422605 3 کارشناسی بخش مهندسی صنایع 01 محمدرضا نامجو | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) 1400/03/29 (09:30 - 11:30)
مدیریت و کنترل پروژه 1422130 3 کارشناسی بخش مهندسی صنایع 01 سید حامد موسوی راد | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) 1400/03/25 (09:30 - 11:30)
اصول شبیه سازی 1422420 3 کارشناسی بخش مهندسی صنایع 01 یاسمن اسدی 1400/04/02 (09:30 - 11:30)
کنترل کیفیت اماری 1422305 3 کارشناسی بخش مهندسی صنایع 01 علیرضا امیری | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) 1400/03/31 (07:30 - 09:30)
اماردرمهندسی 1422230 3 کارشناسی بخش مهندسی صنایع 01 علیرضا امیری | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) 1400/04/01 (09:30 - 11:30)
تحلیل سیستمها 1422455 3 کارشناسی بخش مهندسی صنایع 01 سید حامد موسوی راد 1400/03/30 (13:30 - 15:30)
ارزیابی کاروزمان 1422235 3 کارشناسی بخش مهندسی صنایع 01 شهرام آریافر 1400/03/26 (09:30 - 11:30)
سیستمهای پرداخت حقوق ودستمزد 1422465 3 کارشناسی بخش مهندسی صنایع 01 علیرضا نادری 1400/04/07 (07:30 - 09:30)
کارآفرینی 1422011 3 کارشناسی 01 علیرضا نادری | هرهفته دو شنبه (19:30 - 21:30) 1399/10/22 (17:30 - 19:30)
اصول حسابداری وهزینه یابی 1422240 3 کارشناسی بخش مهندسی صنایع 01 علیرضا نادری 1399/10/23 (17:30 - 19:30)
مدیریت مالی 1422480 2 کارشناسی بخش مهندسی صنایع 01 علیرضا نادری 1399/10/20 (07:30 - 09:30)
مهندسی فاکتورهای انسانی 1422635 3 کارشناسی بخش مهندسی صنایع 01 یاسمن اسدی 1399/10/16 (15:30 - 17:30)
نمایش 1 - 20 از 60 نتیجه
از 3