ریاست بخش مهندسی صنایع


ریاست فعلی 

  نام و نام خانوادگی: شهرام آریافر
  رتبه علمی: استادیار
  آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
  مدت تصدی: از مهر 1398 تا کنون
  تلفن:  
  پست الکترونیکی: aria@uk.ac.ir

 


رؤسای قبلی 

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

مدت تصدی

پست الکترونیکی

یاسمن اسدی استادیار دکترا  از خرداد1397 تا مهر1398
 حمید بازرگان  استادیار  دکترا  از دی 1385 تا بهمن 1393  bazargan@uk.ac.ir
 علیرضا نادری  استادیار   دکترا  از اسفند 1377 تا دی 1385  naderi@uk.ac.ir
 سید مرتضی مرندی    دکترا  از مهر 1377 تابهمن 1377  
 فرخ کشاورزیان  مربی  کارشناسی ارشد  از اسفند 1376 تا شهریور 1377  
 حمید بازرگان  مربی  کارشناسی ارشد  از تیر1373 تا اسفند 1376  bazargan@uk.ac.ir
 منصور کریمی فر    دکترا  از آذر 1370 تا تیر 1373  
 حمید بازرگان  مربی  کارشناسی ارشد  از آبان سال 1369 تا آذر 1370  bazargan@uk.ac.ir