مرکز رایانه دانشجویان کارشناسی: این سایت  مشتمل بر 10 دستگاه رایانه  متصل به اینترنت می باشد. این سایت برای دروسی که نیاز به اینترنت و یا نرم افزارهای آموزشی دارند استفاده می شود. نرم افزار های نصب شده  در این مرکز به قرار زیر است:
-Microsoft Office
-Minitab
-Autocad
-Microsoft Project (MSP)
-Arena
-Primavera
-WinQSB
-MATLAB
مرکز رایانه دانشجویان کارشناسی ارشد: این سایت محیط مناسبی برای پژوهش و مطالعه دانشجویان ارشد و ارتباط با دیگر دانشجویان فراهم می آورد.این مرکز  به 6 دستگاه رایانه متصل به اینترنت تجهیز شده است.
اتاق کنفرانس: این اتاق در بخش قرار داردو ظرفیت 50 دانشجو را دارا است و شامل یک دستگاه ویدئو پروژکتور به همراه یک دستگاه رایانه برای ارائه دفاع و سمینار دانشجویان می باشد.