ادغام گروه های به حد نصاب نرسیده

 قابل توجه دانشجویان مهندسی صنایع

بعضی گروه ها به دلیل به حدنصاب نرسیدن ادغام شده اند و دانشجویان می بایست انتخاب واحد خود را چک نمایند.