اطلاعیه بسیارمهم مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه درخصوص ثبت نام و تکمیل مدارک دانشجویان ورودی 99

اطلاعیه بسیارمهم مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه درخصوص ثبت نام و تکمیل مدارک دانشجویان ورودی 99

قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان دانشگاه شهید باهنر کرمان در مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته،
کارشناسی پیوسته با (سوابق تحصیلی – آزمون سراسری) کارشناسی ارشد پیوسته حقوق،
کارشناسی ارشد پیوسته (دکتری حرفه ای) دامپزشکی، کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکترای تخصصی
 
کلیه رشته ها در سال (١٤٠٠-١٣٩٩) دانشجویان ورود آبان ١٣٩٩