اطلاعیه کارگاه ماشین ابزار در خصوص تاریخ برگزاری امتحان مجدد

امتحان مجدد کارگاه ماشین ابزار در تاریخ 99/5/29ساعت 10 صبح از طریق سیستم LMSبرگزار میگردد.(لینک صفحه کارگاه)