درباره بخش

گروه مهندسی صنایع در سال 1370تاسیس و فعالیت آموزشی خود را در در بهمن 1371 با پذیرش 20 نفر دانشجو با گرایش تولید صنعتی آغاز نمود. در حال حاضر تعداد 322 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی مهندسی صنایع در این گروه شاغل به تحصیل هستند.

پس از اخذ مجوز تاسیس مقطع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مهندسی صنایع در سال 1388، گروه اقدام به پذیرش 7 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد نمود. در حال حاضر 32 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع در این گروه در حال تحصیل هستند.