مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان کرمان

مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان کرمان
 
پنجشنبه 27 آذرماه 99 ساعت 12 تا 14
 
حضور به صورت مجازی از طریق لینک های زیر:
https://online1.uk.ac.ir/cman0120_01/
 
https://ocvc.uk.ac.ir/research_office
 
https://www.instagram.com/ru_khate_uni
 
https://www.instagram.com/sbukerman_official