مصوبات تکمیلی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان در مورد دروس عملی نیمسال دوم 99-98

به گزارش روابط عمومی دانشگاه به نقل از حوزه معاونت آموزشی، در خصوص دروس عملی (کارگاه- آزمایشگاه- کارآموزی) و بخش عملی دروس نظری-عملی اخذ شده در نیمسال دوم 99- 98 با تأکید بر اینکه اولویت با برگزاری حضوری دروس عملی است، موارد زیر به تصویب شورای آموزشی دانشگاه مورخ 20 خرداد 99 رسید:

الف- با توجه به شرایط فعلی و شیوع کرونا، آن دسته از دروس عملی که به تشخیص استاد و تأیید بخش و معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده، قابل ارائه به صورت غیرحضوری (الکترونیکی) هستند تا 15شهریور ماه99 برگزار و نمره این دروس تا 23شهریور ماه99 ثبت و قفل گردد.

ب- در خصوص دروس عملی که امکان برگزاری آنها به صورت غیرحضوری وجود ندارد، مقرر گردید به تشخیص هر دانشکده از 31 خردادماه 99جهت برگزاری حضوری آنها بدون امکان اسکان در خوابگاه و بدون راه‌اندازی آشپزخانه و غذاخوری دانشگاه، به صورت فشرده، در گروه‌های با تعداد متناسب با فضای آزمایشگاه و طبق دستورالعمل‌های بهداشتی و با حضور اختیاری دانشجو، برنامه‌ریزی لازم از سوی بخش و دانشکده انجام گردد. نمرات این دروس ترجیحاً تا 23 شهریور 99 و نهایتاً تا پایان نیمسال اول 1400-1399 باید ثبت و قفل گردد. دروس عملی و نظری-عملی آن دسته از دانشجویانی که به دلیل عدم بازگشایی خوابگاه امکان حضور ندارند، در انتخاب واحد ایشان به صورت ناتمام باقی می‌ماند تا در اولین فرصت پس از امکان حضور ایشان، تکمیل گردد. در صورت درخواست دانشجو، امکان حذف درس عملی نیز وجود دارد.

ج- مقرر گردید برای آن دسته از دانشجویان دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی که در شرف فارغ التحصیلی هستند و امکان حضور آنان در بعضی دروس عملی در شرایط فعلی وجود ندارد، در صورت امکان و با صلاحدید شورای آموزشی دانشکده، توسط بخش مربوطه درس یا دروس دیگری که امکان ارائه برای آنها وجود دارد جایگزین شوند.

د- مقرر شد بخشی از دروس عمومی تربیت بدنی و ورزش 1 که قابل ارائه به صورت غیرحضوری (الکترونیکی) است توسط دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه ارائه گردد و دانشجویانی که در نیمسال جاری این دروس را اخذ نموده‌اند جهت استفاده از محتوای دروس به سامانه مذکور مراجعه نمایند.

2- در خصوص درس کارآموزی جهت حفظ اثربخشی این درس، توصیه می شود دانشجویانی که در نیمسال جاری، کارآموزی اخذ نموده‌اند و تا پایان شهریور 99 فارغ التحصیل نیستند، درس خود را حذف نماید و در غیر این صورت طبق مفاد نامه شماره 114716/99 مورخ 30فروردین ماه 99 وزارت عتف، نسبت به گذراندن درس کارآموزی در مراکز فنی و حرفه‌ای و مراکز کارآفرینی در شهر محل اسکان خود با هماهنگی استاد درس و دانشکده و دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه اقدام نمایند.